16.08.2019, Admin LFZ

Úradná správa č. 7 (16.8.2019)

16.08.2019, Admin LFZ
image

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 160819

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 7/2019-20

SEKRETARIÁT

1. MZF za júl 2019 do termínu splatnosti neuhradili FK: L.Lúžna, Ploštín. 

2. Oznamujeme FK, že  11.januára 2020 LFZ pripravuje zorganizovanie plesu LFZ v L.Sliačoch, spojenú s vyhlásením jedenástky LFZ za rok 2019. Predpokladáme s účasťou a pozývame z každého FK 2 osoby + jedenástka LFZ + partnerky celkom cca 150 osôb. Aby organizácia prebiehala plynule musíme poznať záujem o účasť na tomto podujatí od samotných FK. Preto žiadame FK o záväzné potvrdenie Vašej účasti na e-mail LFZ obfz@obfz-lm.sk do termínu 30.10.2019. Po Vašom vyjadrení a potvrdení pošleme pozvánky a organizačné pokyny. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Súhlasíme s dohodou FK na odohraním 1.kola – 6.ligy U 19 – Bobrovec - Palúdzka – z 31.8. na 28.8. o 17:00. 

2.Upozorňujeme na chybu v rozpise – mail na ŠTK – správne má byť lfzstk@gmail.com 

3.Upozorňujeme všetky FK v súťaži U  15 MF, bolo zmätočné vylosovanie, ktoré je už opravené.

4.Zmluvy o spoločných  družstvách doručené po 15.8. už nebudeme akceptovať. Zároveň žiadame pristupujúce FK do spoločných družstiev o predloženie  zoznamu pristupujúcich hráčov do spoločného družstva. FK, ktoré budú využívať striedavé štarty, že o tieto je potrebné požiadať najneskôr 3 dni pred začiatkom súťaže cez ISSF. Upozorňujeme, že v 1 vekovej kategórii  môže byť max. 5 hráčov na striedavý štart.  FK, ktoré nemajú mládežnícke družstvo sú taktiež povinné zaslať na LFZ zoznam hráčov, ktorých majú v iných FK na striedavých štartoch aj s uvedením kategórie v ktorej budú hrať.

5.Upozorňujeme všetky FK na povinnosť predkladať R doklad o ostaršení hráča, ktorý ma nastúpiť na MFS vo vyššej vekovej kategórii. FK sú zároveň povinné 1 exemplár tohto ostaršenia doručiť  na ŠTK. R je povinný predloženie tohto dokladu uviesť v záznamoch R. Hráč bez ostaršenia nemôže nastúpiť na MFS.

6.Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ umožníme striedavý štart max. 3 hráčov aj z FK L. Mikuláš a Ružomberok po kategóriu U 15 s nasledujúcimi podmienkami, že to bude len do materského FK a  hráč musí byť minimálne o 1 rok mladší ako je daná kategória do ktorej ide hrať.

7.Oprava čl. 5.2. rozpisu súťaže písmeno B – Povinnosti R pred MFS –Pôvodný text sa dopĺňa o nasledujúce : „ Toto platí iba pre mládežnícke MFS, kde je povinná konfrontácia, lebo v novej verzii zápasovej súpisky sú aj fotografie hráčov . V kategórii dospelých si stačí zápasovú súpisku len skontrolovať v ISSF z dôvodu oprávnenosti  štartu hráčov vo vyššej kategórii tzv. ostaršenie. Zápasová súpiska pri dospelých sa bude vytláčať len v prípade požadovanej konfrontácie. „

8.Dôrazne upozorňujeme všetky FK, aby si do ISSF nahrali všetkých funkcionárov, ktorí budú figurovať v zápisoch z MFS a vygenerovali za nich aj členské Pri funkcii HU, resp. kameramana doporučujeme nahrať si viac členov, ak by náhodou nebol z nich niekto prítomný na MFS.

9.Na základe neoprávneného štartu hráčaFK Prosiek -  Miroslav Halaš – RP 1247038 – štart v treste po 9.ŽK v MFS 2.kola 7.ligy dospelých – Lúčky – Prosiek, kontumujeme MFS v prospech FK Lúčky-3:0.

10.Za spôsobenie 1.kontumácie, odstupujeme na DK FK Prosiek . Taktiež za neoprávnený štart odstupujeme na DK hráča FK Prosiek  - Miroslav Halaš – RP 1247038.

11.Predlžujeme lehotu na predkladanie prihlášok do súťaže Pohár LFZ do 31.10.2019.

12.Vyzývame FK účinkujúce v 3.lige žiakov, aby sa u p. Bobmu ohlásili ohľadom tréningových pomôcok, lebo VV schválil 1 sadu na obidve družstva ,tj. U 13 a U 15.

13.Na základe rozhodnutia VV žiadame o predloženie videa z 2.kola dospelých – 7.liga – Uh. Ves – Podtureň a 8.ligy – Val. Dubová – L. Trnovec. Tieto musia byť doručené na LFZ najneskôr do najbližšej stredy, tj. do 20.8.2019. Zároveň upozorňujeme všetky FK na čl.8 číslo 6 Rozpisu súťaže – povinná archivácia videa z MFS je 60 dní, výhradne na DVD nosiči.

14.Z dôvodu nedodržania dohody s FK v súťaži u 19 MF a prihlásenia len 4 FK, hrať sa bude turnajovo 2 x 20 min. s 5 min. polčasovou prestávkou. Pri dvojzápase bude prestávka medzi MFS 15 min. Každý FK zorganizuje 2 turnaje, tieto sa budeme snažiť zorganizovať tak, aby daný víkend hrali muži vonku a taktiež podľa vývoja počasia, aby nedošlo k zničeniu HP. Hrací deň sobota od 10:00. HP od 16-tky po 16.tku.  Pokutové územie 9 metrový obluk od stredu brány. Brány 5 x 2 m. Pokutový kop sa bude zahrávať z vrcholu 9 m oblúka . Na turnaj budú delegovaní 2 R, pričom 1 bude rozhodovať a 2. bude robiť zápis z predchádzajúceho MFS.  Hrať sa bude podľa PF bez výnimiek, tj. aj na tzv. ofsajd. Prvý turnaj sa predbežne uskutoční  7.9. vo Vavrišove.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA
1. Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b DP a čl. 37/3 DP:
U 07: Peter Vlček (1160965) OFK Liptovská Lužná, 6. liga dospelí, od 12. 08. 2019.
2. Vylúčení po ČK: DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:
U 08: Pavol Bačkor (1178979) TJ Máj Ružomberok - Černová, 7. liga dospelí.  HNS – kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na jedno súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od  05.08.2019.
3.  uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP:
U 09: Miroslav Halaš (1247038) TJ Prosiek. Neoprávnený štart hráča v zastavenej činnosti (U 249 v ÚS č. 46/2018-19, čl. 37/6 DP), podľa čl.53/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov podľa čl. 53/2b DP od 16.08. 2019.
U 10: Roman Švárny (1065219) TJ Prosiek - vedúci mužstva. Za neoprávnený štart hráča v zastavenej činnosti(U 249 v ÚS č. 46/2018-19), podľa čl. 53/1 DP, DS – pozastavenie výkonu funkcie  podľa čl. 53/3b DP, na 1 mesiac od 12.08.2019.
U 11: Jaroslav Pagáč (1055572) TJ Prosiek - tréner. Za neoprávnený štart hráča v zastavenej činnosti(U 249 v ÚS č. 46/2018-19), podľa čl. 53/1 DP, DS – pozastavenie výkonu funkcie  podľa čl. 53/3b DP, na 1 mesiac od 12.08.2019.
U 12: Michal Majerčiak (1237633) TJ Prosiek – kapitán mužstva. Za neoprávnený štart hráča v zastavenej činnosti(U 249 v ÚS č. 46/2018-19), podľa čl. 53/1 DP, DS – pozastavenie výkonu funkcie  podľa čl. 53/3b DP, na 1 mesiac od 12.08.2019.

U13: v plnom znení pod U15.

U 14: Milan Poljak (1029601) rozhodca , na základe vlastných zistení , začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné vyjadrenie v ISSF (Podanie na DK)do 20.8.2019 k neúčasti na MFS 2.kola ŠK Demänová – TJ Liptov Varišovo, zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie, až do vyriešenia podľa čl. 71/1,2,3a,d, 6,7 a čl 43/1,2a, 4 DP. 

U 15: TJ Prosiek. Za neoprávnený štart hráča  Miroslav Halaš (1247038) v zastavenej činnosti( po 9 ŽK v poslednom kole súťažného roč. 2018/19 - U 249 v ÚS č. 46/2018-19, čl.37/6 DP) zo stretnutia 2. kola 7. liga Double star bet – dospelí medzi ŠK Lúčky – kúpele a TJ Prosiek, podľa čl. 12/1 DP a bodu 10.17 RS udeľuje pokutu TJ Prosiek 50 €. DK odstupuje na KR, R - Matúš Čačo,  AR: Richard Maga  , zo stretnutia 1.kola, 7. ligy Double star bet-dospelí, medzi ŠK Lúčky-kúpela – TJ Ďumbier Uhorská Ves  . (popis situácie  v závere stretnutia)
DK LFZ žiada delegované osoby ( R, DZ) aby v prípadoch neodohratia alebo nedohratia stretnutia, prípadne vypísania papierovej formy Zápisu o stretnutí alebo udelenia ČK členom realizačného teamu prostredníctvom ISSF BEZODKLADNE podali podanie na DK FZ
DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. Posledný blok tréningovej jednotky 5v1 Juraj Sabol sa uskutoční 16.8.2019 o 17,30 h. na ihrisku v Liskovej.  

KOMISIA  ROZHODCOV

7/1 Zmena telefónneho čísla: Jaroslav Žuffa  0951 306 855, Michal Pašák 0944 441 963.

7/2 Ospravedlnenia: Beňo M. (11.8.), Lucký D. (17.8.,31.8.,1.9.), Kudroň M. (17.8.), Jančuška J. (11.8.-PN), Holub P. (10.8.,19.8-1.9.), Oravec A. (7.9.), Haviar I. (29.-31.8.), Novota J. (18.8.-PN), Rajniak J. (18.8.), Pašák M. (15.8.-1.9.), Ivan M. (15.-31.8.), Krišanda J. (08/2019, So), 

7/3 KR berie na vedomie e-mail: Balažec A. (ukončenie činnosti R), Maga R. (ospravedlnenie na DK), 

7/4 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.8.2019 nasledovných R  – M. Prončák o 15:30 hod., M.Poljak o 15:45 hod.

7/5 KR LFZ žiada ŠK Lúčky o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom na DVD nosiči z MFS 2.kolo 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ  medzi ŠK Lúčky – TJ Prosiek konaného dňa 11.8.2019 o 15:30 hod. na ihrisku v Lúčkach najneskôr do 20.8.2019.  Pri porušení vyššie uvedeného môže komisia, resp. iné orgány LFZ navrhnúť DK disciplinárne riešenie družstva dospelých FK pokutou až do výšky 200.-€.

7/5 KR LFZ zaevidovala Podanie na komisiu – Všeobecné klubu TJ Prosiek (Slovensko) s dátumom zaevidovania 13.08.2019 o 20:31 hod. Podnetom sa bude zaoberať po vzhliadnutí a vyhodnotení vyššie uvedeného videozáznamu. 

image
Prečítané: 229x