Úradná správa č. 45 (18.5.2018)
18.05.2018, Michal Chudý

Úradná správa č. 45 (18.5.2018)

Úradná správa č.: 45 zo dňa 18. mája 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 45/2017-18

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne : U 19 – 22.kolo –Palúdzka – Prosiek z 19. Na 18.5. o 17:30

2. Určujeme termíny baráži o umiestnenie v kategórii U 15 – 27.5. sa stretnú nasledujúce dvojice – o 11.miesto – L. Lužna – Ploštín, o 13.miesto – Černová – Dúbrava, o 15.miesto – L. Sielnica – L. Revúce a o 17.miesto – P. Lupča a Val. Dubová odvety sú na programe 3.6.2018.Vylosovanie je v ISSF.

3. Kontumujeme MFS 3.tr. skupina o postup – 2.kolo – Podtureň - Štiavnička na základe podnetu, že hostia na MFS nevycestujú z dôvodu nedostatku hráčov v prospech FK Podtureň 3 : 0. FK Štiavnička za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK

4. Vyzývame všetky FK účinkujúce v mládežníckych súťažiach LFZ ak majú podnety k prebiehajúcim súťažiam, resp. majú návrhy do budúcej sezóny, aby svoje návrhy podávali cez podnet na ŠTK najneskôr do 13.6.

5. V sezóne 2018/19 uvažujeme o vytvorení súťaže malého futbalu v kategórii U 19, kde by sa hralo 1+7 od 16-tky po 16-tku na brány minimálne 5x2 m. Je to krajné riešenie . Hrací model bude vytvorený podľa počtu prihlásených družstiev. Boli by sme radšej , keby FK využili radšej inštitúty striedavého štartu, resp. spoločných družstiev, lebo určite je to lepšie, keď dorastenci hrajú na celom ihrisku. Na základe rozhodnutia VV budeme tieto družstva motivovať tak, že družstvo, ktoré odohrá celú sezónu v kategórii U 19, ale veľkého futbalu budú po sezóne odmenené. Finančná čiastka bude vyčíslená dodatočne

6. Vyzývame FK v mládežníckych kategóriách, ktoré majú záujem, resp. právo postupu do krajských súťaži, aby svoj záujem prezentovali cez podanie na ŠTK. Jedná sa hlavne o kategóriu žiakov, kde postupujú dvojičky

7. Na základe pretrvávajúcich problémov s počasím v jesennej i jarnej časti, ako aj s hľadaním náhradných termínov na dohrávky, bude na konferencii navrhnuté zníženie počtu účastníkov v 1. a 2.tr. dospelých  na 12 účastníkov, čím by sa vytvoril priestor na neskorší začiatok súťaži ako aj lepšie vytvorenie termínovej listiny. Navyše predpokladáme zvýšenie kvality obidvoch súťaži a navyše by sa vyriešili problémy s obidvoma 3.triedami, kde by sa zvýšil počet účastníkov. V neposlednom rade by každý FK v 1. a 2.triede ušetril minimálne  400-500 € na rozhodcoch a cestovnom. Navyše v medzi sezónnom období po skončení jesennej časti uvažujeme o vytvorení súťaže o pohár LFZ, kde by mohli účinkovať všetky družstva účinkujúce v súťažiach LFZ podľa prihlášok, kde by sa hralo vyraďovacím spôsobom. V prípade dobrého počasia by sa tieto MFS hrali na prírodných HP, v prípade zlého počasie by sa hralo na UT. Termínovú listinu by sme robili tak , aby sa využili hlavne prírodné trávniky. Hrací systém bude zvolený podľa záujmu FK. Žiadame FK účinkujúce v súťažiach dospelých aby sa k tomuto návrhu vyjadrili cez podnet na ŠTK najneskôr do 13.6., aby sme ich  mohli spracovať a nachystať na konferenciu

8. Upozorňujeme všetky FK, že začiatok jesennej časti sezóny 2018/ 19 je naplánovaný na 4.resp. 5.8.2018  a jarnej časti na 23-24.3.2019

9. Na základe správy delegátov nariaďujeme FK Beňadiková  a Hybe doplniť zábradlie okolo hracej plochy do začiatku nového súťažného ročníka.

10. Opakovane vyzývame FK v kategórii U 9 a U 11, aby si dohodli dohrávky neodohratých MFS najneskôr do 23.5.2018 a odohrali do 12.6.2018.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U: 192 Marek Račko/1147504/ - TJ Sokol Beňadíková - II. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

2. Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 čl.37/3 DP:

U: 193 Adrián Budaj/1173517/ - TJ Liptov Vavrišovo – II. tr. dospelí, Za prerokovanie uhradiť 10 €.

3. Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U: 194 Pavol Naď/1321873/ OŠK Likavka – U 15 žiaci vylúčený za HNS – úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti , podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 14. 5. 2018. Za prerokovanie uhradiť 5 €.

U: 195 Michal Marton/1231790/ OŠK Likavka – I. tr. dospelí. Berie na vedomie stanovisko menovaného a stanovisko Miroslava Štefčeka k U 185 , a za SH podľa čl. 45/1( SH – brutálny spôsob – kopnutie, intenzita priestupku vyššia, ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo k zraneniu hráča D č. 16). Zároveň menovanému ukladá pozastavenie výkonu športu na 1. mesiac podľa čl.45/2b – DP od 7.5.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 196 Alex Podstrelený/1316416/ FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka(U 13 - KP), vylúčený za HNS – vulgárny výrok voči R, podľa čl. 48/ 1c DP. D S- pozastavenie výkonu športu na 3. týždne, podľa čl. 48/2b- DP, od 18.5.2018. Za prerokovanie uhradiť 5 €.

4. Iné disc. previnenie

U: 197 Marek Šrámek/1199256/ ŠK TJ Iskra Hrboltová. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U 187 a za HNS podľa čl. 48/1c (vulgárne výroky a hrubé urážky voči R pri odchode z HP a v priestoroch vo vnútri štadióna) v stretnutí 20. kola II. tr. ŠK TJ Iskra Hrboltová – TJ Prosiek, Zároveň menovanému ukladá pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b - DP, od 7. 5. 2018. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 198 DK na základe podnetu ŠTK /neuhradenia medziodielovej pohľadávky TJ Snaha Ploštín voči OFK L. Lužná vo výške 128,60 € zo sezóny 2016/17 (ÚS č.49/2017) odstupujeme FK Ploštín na DK/. DK, podľa bodu 9.2., a 9.5 - RS nariaďuje: - uhradiťTJ Snaha Ploštín čiastku 128,60 € do 30.5. 2018. Upozorňuje TJ Snaha Ploštín, že z dôvodu neuhradenia pozdĺžnosti do termínu splatnosti, bude DK , postupovať podľa čl. 64/1a, a čl. 64/2- DP a klub bude mať zastavenú činnosť. V prípade uhradenia pohľadávky žiadame TJ Snaha Ploštín o zaslanie dokladu o zaplatení do 30.5.2018. Za prerokovanie uhradiť 5 €.

U: 199 DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 30 € podľa bodu 12.9. RS – TJ Družstevník Štiavnička, za nenastúpenie mužstva na MFZ/ 3. tr. dospelí- nadstavba – 2. kolo, medzi OFK Podtúreň – TJ Družstevník Štiavnička/. Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

45/1 Ospravedlnenia: Dúha Š. (26.5.), Hazucha P. 16.-20.5.-onesk.,21.-27.5.,7.-9.6.,18.-20.6.), Žiak R. (19.5.), Kľačko A. (26.5.), Kubínová K. (26.-27.5.), Chlepko M. (26.5.,9.6.), Murza J. (26.- 27.5.), Dúha Š. (12.5.-4.6.-PN), Bakoš M. (26.-27.5.), Mikuš P. (19.5.-onesk.), Plaskúr D. (21.5.-27.5.), Maťokár M. (19.5.-onesk., 21.týždeň), Makovický J. (od 21.5. do oznámenia), Cibuľa M. (19.5.-pracovne), Kutnár J. (2.-3.6.),

45/2 Absencie: Nemček M. (13.5. III.tr. dospelí L.Vlachy-V.Poruba),

45/3 KR berie na vedomie e-mail: Mikuš P. (ukončenie činnosti R), Prončák M., Gejdoš M., Cibuľa M., Zlejší J., Čajka M.,

45/4 KR pozastavuje delegovanie R – Kohút M. až do dostavenia sa na KR dňa 31.5.2018 o 16:15 hod. Súčasne predvolávame R – Nemček M. na deň 31.5.2018 o 16:30 hod.

45/5 Za nesplnenie podmienky uvedenej v Rozpise futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2017 – 2018 bod 6.2., v ktorom sa vyžaduje od FK mať aktívnych rozhodcov u FK I. a II. trieda dvoch R u III. tried jeden R, odstupujeme ŠK Bobrovec, TJ Družstevník Veterná Poruba a TJ Tatran Hybe na DK.

45/6 KR prerokovala podanie na komisiu ŠK TJ Iskra Hrboltová zo dňa 08.05.2018, na základe analýzy poskytnutého videozáznamu KR rozhodla, že uvedené podanie je neopodstatnené a z tohto dôvodu KR odstupuje ŠK TJ Iskra Hrboltová na DK.

45/7 Dňa 31.05.2018 (štvrtok) o 16:00 hod. sa uskutoční nové t.j. vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Prípadní noví záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com resp. môžu kontaktovať p. Mareka Remeňa č.t. 0910 922 814. Školenie bude v priestoroch LFZ.

45/8 Oznamujeme všetkým R a DS, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

45/9 Upozorňujeme R na dodržiavanie „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“ a to konkrétne bod 4. Delegovanie rozhodcov a delegátov na stretnutia LFZ a SsFZ, Rozhodcovia a delegáti sú povinní ods. e) Pokiaľ nie sú riadne ospravedlnení a nie sú delegovaní na príslušné kolo, sú vždy k dispozícii KR LFZ. Rozhodca, ktorý nie je na stretnutie delegovaný KR LFZ, nemôže svojvoľne rozhodovať žiadne futbalové stretnutie.

45/10 Na základe rozhodnutia VV LFZ od súťažného ročníka 2018/2019 bude zrušená klubová príslušnosť R, na základe uvedeného upozorňujeme R a FK, že KR nebude prijímať a akceptovať novouzatvorené zmluvy medzi R a FK.

45/11 Na základe opakovaných nedostatkov žiadame všetkých R a DS o dôslednosť pri vypĺňaní ISSF zápisu o stretnutí, správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov: 1) osobitnú pozornosť venujte kontrole uvedenia zodpovedných osôb v zápise o stretnutí a to najmä hlavný usporiadateľ, vedúci družstva, tréner, videotechnik, hlásateľ a pod., 2) uvádzanie skutočného začiatku stretnutí s prípadným zdôvodnením jeho nedodržania, 3) uvádzanie dôvodov neskorého uzatvorenia nominácie.

 

Prečítané: 265x