Úradná správa č. 42 (26.4.2018)
26.04.2018, Michal Chudý

Úradná správa č. 42 (26.4.2018)

Úradná správa č.: 42 zo dňa 26. apríla 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 42/2017-18

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude vo štvrtok 3.5.2018 o 14,00 h.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

  1. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne : 13.kolo -2.tr. dospelých - Kvačany – Východná z 1.5. na 8.5. o 17:00, U 19- dorast -20.kolo – Iľanovo – Prosiek –z 5.5. na 28.4. o 15:00, 8.kolo- Iľanovo – Kr. Lehota z 5.5. na 2.5. o 16:30 . U 11 – 15.kolo – Važec – L. Mikuláš z 28. na 27.4. o 16:30 , 17.kolo – Važec – Palúdzka z 12. Na 8.5. o 17:00,18.kolo – Hybe – L. Mikuláš z 19.5.na 16.5. o 15:30, 12.kolo – Palúdzka – Ľubochňa z 23.6. na 22.5. o 15:30, U 13 – KP sk. A – 14.kolo – Hrboltová – Lisková z 26. na 30.4. o 17:00 v Liskovej, 14.kolo – L. Štiavnica – Lúčky z 26.4. na 1.5. o 16:30.

2. Dôrazne upozorňujeme všetky FK, že v prípade zmeny termínu , resp. pri zrušení MFS z akého koľvek dôvodu je povinný domáci FK upozorniť súpera a delegované osoby

3. Kontumujeme MFS U 19 dorast – 18.kolo – Švošov - Lúčky v prospech FK Švošov 3 : 0 z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS.FK Lúčky za 3.spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK. FK Lúčky zároveň vylučujeme zo súťaže U 19 a ich výsledky budú anulované a družstva vylosované na vzájomné MFS budú mať voľno

4. Upozorňujeme FK účinkujúce v súťaži U 19 – dorast, že po odhlásení FK Východná a vylúčení FK Lúčky majú vždy 3 družstva voľný žreb , preto im doporučujeme aby si prípadne predohrali naplánované vzájomné zápasy po vzájomnej dohode

5. Z dôvodu nezrovnalosti v zápise z MFS 3.B tr. 18.kolo – Podtureň – Gálovany odstupujeme R Sirúček Filip na KR . Z dôvodu nenahrania futbalových odborníkov ( HU a viddeotechnik ) v MFS 3.A tr.14.kolo – L. Osada – B. Potok odstupujeme R – Matej Filip na KR. Z dôvodu nenahrania futb. odborníkov ( videotechnik ) v MFS 14.kola 3.A tr. – Lúčky – L. Vlachy odstupujeme R Michal Nemček na KR

6. Upozorňujeme všetky FK v kategóriach U 9,11 a 13, že tu môžu štartovať dievčatá max. o 1 rok staršie. Za štart hráčov je zodpovedný tréner a FK. R je povinný pri kontrole RP staršie hráčky k MFS nepripustiť.

7. Dôrazne upozorňujeme všetky FK na dodržiavanie č. 7 / 1 b Rozpisu súťaže – vyvesenie vlajok – LFZ a SR

8. Na základe správy delegáta podujatia z dôvodu nesplnenia Smernice o infraštruktúre štadiónov , ktorá je doplnkom k novelizovaným Pravidlám futbalu– článok 3 bod 13 Smernice ( „ Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných časti štadióna zábradlím alebo iným pevným oplotením , ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu „ ) nariaďujeme FK L. Ján najneskôr do začiatku budúcej sezóny takéto zábradlie urobiť. Dovtedy FK L. Ján musí zariadiť, aby sa diváci do miest, kde toto zábradlie nie je v čase konania MFS nedostali

9. Z dôvodu pochybenia R v MFS 3.B tr. – 18.kolo – Podtureň - Gálovany, keď neoprávnene predčasne ukončil MFS a vzhľadom na zistené skutočnosti, ponechávame pôvodný výsledok 4: 0 v prospech FK Podtureň v platnosti podľa čl. 70 / 4 SP

10. Upozorňujeme všetkých R, že ak na MFS nie je nominovaný delegát podujatia , jeho povinnosti preberá R ,tj. je povinný v zápise resp. na tlačive o zistených nedostatkoch uviesť zistené nedodržanie povinnosti domáceho FK ( vyvesenie vlajok , zabezpečenie nosidiel , lôpt ap.

11. Upozorňujeme družstva v súťažiach 3.tr. dospelých a kategóriach U 13 a 15 s. A a B, po skončení základnej časti bude nasledovať nadstavba, do ktorej postúpia prvé 4 družstva z každej skupiny, kde sa bude hrať nasledovným spôsobom .1.kolo A1-B4, A2-B3, A3-B2, A4-B1. 2.kolo – A1-B3, A2-B4, A3-B1, A4-B2. 3.kolo – A1-B2, A2-B1, A3-B3, A4-B4. 4.kolo – A1-B1, A2-B2, A3-B4, A4-B3 a následne odvety. V tomto ročníku sa 1.zápasy budú hrať na ihriskách družstiev zo skupiny A, pričom sa budeme snažiť naplánovať zápasy tak, aby družstvo, ktoré bude na začiatku nadstavbovej časti na 1.mieste hralo posledné MFS doma. Ďalej sme ochotní akceptovať špeciálne požiadavky FK na iné poradie MFS doma a von v prípade rekonštrukcie HP ap., ak sa to samozrejme bude dať tak naplánovať. Tieto požiadavky je potrebné podať cez ISSF systém cez podanie na ŠTK. Pre 3.tr. je začiatok nadstavby 6.5. a koniec 24.6., pre U 13 – 3.5. – 21.6. , pre U 15 -6.5. a koniec 24.6. Družstva na 5.miestach vo všetkých vyššie uvedených súťažiach po základnej časti v skupinách A a B , odohrajú po 2 MFS doma von o konečné 9.miesto , pričom doma budú začínať u družstiev sk. A. Obdobne to bude u družstiev na 6.miestách atď. Keďže v 3.b triede dospelých je viac družstiev, tak družstva na 8. A 9.mieste odohrajú tiež 2 MFS o konečné 15.miesto, pričom začínať sa bude u družstva na 9.mieste. Termíny týchto všetkých MFS o konečné umiestnenie si FK môžu dohodnúť najneskôr do 10.5., inak budú nariadené ŠTK. Všetky FK zároveň upozorňujeme, aby si sledovali svoje naplánované MFS, nakoľko vylosovanie bude urobené hneď nasledujúci deň po odohratí všetkých MFS základnej časti.

12. Z dôvodu postupu MFS Ružomberok do finále Slovenského pohára, ktoré sa hrá 1.5. o 17:30, doporučujeme FK, ktoré majú na tento dátum naplánované MFS a chcú ísť na futbal, aby si po vzájomnej dohode tieto preložili na 8.5

13. Upozorňujeme všetky FK, že v zápise z MFS nemôžu byť duplicitné funkcie ( HU nemôže byť kameramanom, lekárom ap ,kameraman nemôže byť lekárom ap

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. disciplinárna sankcia po 5 ŽK

U: 164 Miroslav Zrník/1148277/ FK Sokol Stankovany – II. tr. dospelí - od 23.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​ Za prerokovanie uhradiť 10 €.

2. vylúčení po ČK

U: 165 Daniel Rajniak / 1294765/ Šk Kriváň Liptovská Ondrašová , I.B tr. žiaci vylúčený za HNS – úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti , podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 23.4. 2018. Za prerokovanie uhradiť 5 €.

3. iné disc. previnenie

U: 166 DK na základe podnetu ŠTK udeľuje pokutu 30 €, podľa bodu 12.9. RS – TJ Liptovský Ondrej za

nenastúpenie mužstva na MFS (3. B tr. dospelí – 13. kolo medzi: L. Ondrej – Hybe). Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 167 DK na základe podnetu ŠTK voči ŠK Lúčky – kúpele(U 19- dorast), , pre porušenie čl. 12/1 SP a bodu 12.9. a 9.4. RS(nedostavenie sa na MFS, konaného dňa 21.4. 2018 medzi OŠK Švošov – ŠK Lúčky – kúpele - následne zapríčinenie tretej kontumácie v súťažnom ročníku 2017/18). DK rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcich z predpisov LFZ, závažné porušenie princípov a ustanovení Stanov LFZ, Súťažného poriadku a poškodenia zásady fair – play, spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže, podľa čl. 40/d -SP , a čl. 64/1a -DP: ukladá DS – finančnú pokutu 170 €, podľa bodu 9.4 RS a čl. 64/5 a čl. 12/6 DP a podľa čl. 30 DP – vylučuje družstvo U19- ŠK Lúčky - kúpele zo súťaže v súťažnom ročníku 2017- 2018. Za prerokovanie uhradiť 5 €.

U: 168 Matej Hlavaj /1188700/TJ Ďumbier Uhorská Ves/ - berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U158 a žiadosť zamieta. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

42/1 Ospravedlnenia: Nemec P. (28.4.-onesk.), Kasl M., (k dispozícii: 4.-6.5.,11.-13.5.,18.-20.5. a 27.5. popoludní), Krišanda J. (5.5.,12.-13.5.,20.5.,25.-26.5.,2.6.,9.6.,17.6.), Smatana M. (22.4.-onesk.), Bielesch R. (28.4.-onesk.), Podskuba M. (5.-6.5.), Veľký J. (30.4.-1.5.), Matošová P. (29.4. a 1.5.-onesk.), Bakoš M. (5.5.), Gregor D. (máj 2018), Kováčiková A. (8.5.), Glajza J. (28.4.,1.5.,5.5.-onesk.), Kudroň M. (5.-6.5.PN), Krišanda L. (13.5.,20.5.,25.26.5.),

42/3 KR berie na vedomie e-mail: Kohút M., Kaučiarik F.,

42/4 Pozývame na KR dňa 3.5.2018 o 16:30 hod. Neuman J., Rázga M., Matej F., Nemček M., Širúček F., Kohút M., Prončák J.,

42/5 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka za apríl 2018“ (poštou alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 07.05.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy.

42/6 Žiadame všetkých R, aby uzatvorili všetky svoje „Zápisy zo stretnutí“ za mesiac apríl 2018 do 20:00 hod. dňa 30.04.2018 z dôvodu generovania poplatkov a faktúr SFZ za mesiac apríl 2018.

42/7 Oznamujeme všetkým R a DS, že predpokladaný letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

42/8 Upozorňujeme všetkých R na povinnosť, že ak na MFS nie je nominovaný delegát stretnutia, jeho povinnosti preberá R, tj. R je povinný v Zápise zo stretnutí resp. v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí LFZ uviesť zistené nedodržanie povinností domáceho FK (vyvesenie vlajok , zabezpečenie nosidiel, lôpt a podobne).

42/9 Žiadame R na dôslednú kontrolu vypisovania Zápisov zo stretnutí, hlavne čo sa týka nenahrania do Zápisu o stretnutí futbalových odborníkov t.j. funkcionárov jednotlivých družstiev (tréner, asistent trénera, vedúci/tímový manažér, lekár, masér, bezpečnostný manažér, zástupca klubu) ako aj ostatných (hlavný usporiadateľ, videotechnik, hlásateľ). V prípade, že jednotlivé mužstvá týchto nemajú nahratých v systéme, je R povinný túto skutočnosť uviesť v Zápise zo stretnutia alebo v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí LFZ.

42/10 Upozorňujeme všetkých R a DS, že vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie sú ukončené stretnutia v súťažiach III.tr. dospelých, U13 a U15, delegačné listy na stretnutia hrané dňa 6.5.2018 budú uverejnené až v budúcej ÚS, nakoľko vylosovanie bude urobené hneď nasledujúci deň po odohratí všetkých MFS základnej časti.

 

Prečítané: 406x