Úradná správa č. 41 (20.4.2018)
19.04.2018, Michal Chudý

Úradná správa č. 41 (20.4.2018)

Úradná správa č.: 41 zo dňa 20. apríla 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 41/2017-18

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Nariaďujeme dohrávku 14.kola – 3.B tr. dospelých - Hybe – Gôtovany na sobotu 28.4. o 14:30 ako majú schválenú výnimku z UHČ

2. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne : 13.kolo -1.tr. dospelých – Černová – Hubová 1.5. na 27.4 o 17:30, U 19 – 19.kolo – L. Ondrašová – Iľanovo z 28.4. na 21.4. o 16:00, U 13 – KP sk. A – 13.kolo – Lisková – L. Štiavnica z 19.4. na 20.4. o 17:00 , U 11 – 14.kolo – Hybe – Ružomberok – 21.4. zo 14:00 na 10:00, U 15 MF – 15.kolo – L. Kokava – Hybe z 29.4.na 25.4. o 17:00

3. Oprava dohrávky - dorast – 8.kolo - 2.5. o 17:00. Zároveň meníme termín dohrávky U 15 – 8.kolo – Lúčky – L. Teplá – 25.4. zo 17:00 na 15:00 z dôvodu dohrávky 15.kola dorast U 19 – Lúčky – Palúdzka – 25.4. o 17:00

4. Upozorňujeme všetky FK, že z dôvodu pretrvávajúcich problémov s distribúciou RP nariaďujeme všetkým FK, ktoré majú hráčov bez RP a majú nastúpiť na MFS, aby mali pred MFS vytlačený z ISSF detail hráča z ktorého je jasné, kedy bolo o RP požiadané. Tento detail predložia R pri kontrole RP alebo k prípadnej konfrontácii, aby sa R nemusel zdržiavať vyhľadávaním hráčov v systéme tesne pred MFS, keď občas kolabuje systém. Zároveň upozorňujeme FK na dôležitú povinnosť oskenovať doručené RP a zaslať na ŠTK mailom

5. Upozorňujeme R a všetky FK mládežníckych kategórii, že ak na MF nastúpi hráč, ktorý má schválený striedavý štart, resp. hrá za spoločné družstvo , stačí keď namiesto RP predloží z ISSF vytlačený detail hráča a hosťovanie a prestupy, kde je fotografia a z ktorého je zrejme, že má schválený striedavý štart. Je to z dôvodu, aby sa stále neprenášali RP a nedochádzalo k ich strate , prípadne zabúdaniu.

6. Dôrazne upozorňujeme všetky FK, že v prípade zmeny termínu , resp. pri zrušení MFS z akého koľvek dôvodu je povinný domáci FK upozorniť súpera a delegované osoby

7. Kontumujeme MFS U 13 KP sk. B – kolo – Ľubeľa – Iľanovo v prospech FK Ľubeľa z dôvodu nedostatočného počtu hráčov FK Iľanovo pod 7.FK Iľanovo za opakované spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK

8. Upozorňujeme FK účinkujúce v súťaži U 19 – dorast, že po odhlásení FK Východná majú vždy 2 družstva voľný žreb , preto im doporučujeme aby si prípadne predohrali naplánované vzájomné zápasy po vzájomnej dohode

9. Z dôvodu nenahrania zostavy na MFS 13.kola U 11 odstupujeme FK Sv. Kríž na DK

10. Z dôvodu nezrovnalosti v zápise z MFS odstupujeme R Marek Rázga na KR . 13.kolo U11 – Sv. Kríž – Ľubochňa – neskorý príchod, zahájenie MFS bez zápisu

11. Upozorňujeme všetky FK v kategóriach U 9,11 a 13, že tu môžu štartovať dievčatá max. o 1 rok staršie. Za štart hráčov je zodpovedný tréner a klub. R je povinný pri kontrole RP staršie hráčky k MFS nepripustiť.

12. Z dôvodu nenahratia športových odborníkov v systéme ISSF – video technik odstupujeme FK L. Trnovec na DK .

13. Z dôvodu nefunkčnosti internetu odstupujeme na DK FK Galovany

14. Dôrazne upozorňujeme všetky FK na dodržiavanie č. 7 / 1 b Rozpisu súťaže – vyvesenie vlajok – LFZ a SR

15. Na základe správy delegáta podujatia z dôvodu nesplnenia Smernice o infraštruktúre štadiónov , ktorá je doplnkom k novelizovaným Pravidlám futbalu– článok 3 bod 13 Smernice ( „ Hracia plocha s ihriskom musí byť oddelená od ostatných časti štadióna zábradlím alebo iným pevným oplotením , ktoré zabráni vniknutiu divákov na ihrisko a hraciu plochu „ ) nariaďujeme FK Ľubeľa najneskôr do začiatku budúcej sezóny takéto zábradlie urobiť. Dovtedy FK Ľubeľa musí zariadiť, aby sa diváci do miest, kde toto zábradlie nie je v čase konania MFS nedostali

16. Na základe podania FK L. Ondrej k MFS 3.B tr. – 13.kolo – L. Ondrej – Hybe, kontumujeme toto MFS v prospech FK Hybe 0 :3 , z dôvodu nenastúpenia domácich na MFS. FK L. Ondrej z tohto dôvodu odstupujeme na DK

17. Upozorňujeme všetkých R, že ak na MFS nie je nominovaný delegát podujatia , jeho povinnosti preberá R ,tj. je povinný v zápise resp. na tlačive o zistených nedostatkoch uviesť zistené nedodržanie povinnosti domáceho FK ( vyvesenie vlajok , zabezpečenie nosidiel , lôpt ap. )

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. disciplinárna sankcia po 5 ŽK

U: 153 Martin Baran /1152713/ OŠK Likavka – I. tr. dospelí - od 16.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​ Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 154 Miroslav Zelený / 1208596 / TJ Družstevník Kvačany – II. tr. dospelí - od 16.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​ Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 155 Roman Kráľ / 1110610 / OFK Partizánska Ľupča – II. tr. dospelí - od 16.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​ Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 156 Martin Andráš /1152713/ TJ Gôtovany – III. A tr. dospelí - od 16.4.2018. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP.​ Za prerokovanie uhradiť 10 €.

2. vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U: 157 Marek Boroška /1179353/, TJ Štart Liptovský Ján II. tr. dospelí vylúčený za HNS – držanie súpera, bez možnosti hrať s loptou vo vyloženej gólovej príležitosti , podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 16.4. 2018 . Za

U: 158 Matej Hlavaj / 1188700/, TJ Ďumbier Uhorská Ves, III. A tr. dospelí vylúčený za HNS kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre , podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3. súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2b DP, od 16.4.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

3. iné disc. previnenie

  1. 159 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 20 € , podľa bodu 12.9. RS - TJ Iľanovo, za nenastúpenie mužstva na MFS / U 13 KP -13. kolo medzi : TJ Partizán Ľubeľa - TJ Iľanovo /. Za prerokovanie uhradiť poplatok 5 €.
  2. 160 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 10 € , podľa bodu 10.12. RS a čl. 80 SP - OŠK Svätý Kríž, za nenahratie zostavy v ISSF / U 11, -13. kolo medzi : Sv. Kríž – Ľubochňa/. Za prerokovanie uhradiť poplatok 5 €.
  3. 161 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 10 € , podľa bodu 10.12. RS - TJ Družstevník Liptovský Trnovec, za nenahratie športových odborníkov v ISSF . Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.
  4. 162 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 10 € , podľa bodu 10.12. RS - OFK Galovany, za nenahratie športových odborníkov v ISSF . Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

4. žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie.

U: 163 Peter Jacko /1111213/ŠK Kriváň Važec/ - berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U 97 a žiadosť zamieta. ( dôvod : Po prešetrení podkladov z U 97 HNS pokračovalo aj po vylúčení a po skončení stretnutia na adresu delegovaných osôb . viď. podania na DK v ISSF a videozáznam zo stretnutia). Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

41/1 Ospravedlnenia: Maga R. (21.4.-onesk.), Gejdoš M. (14.4.-onesk.), Prončák M. (14.-15.4.-onesk.), Lacková N. (27.-29.4), Bubniak T. (29.4.), Rúčka J. (28.4.,5.5.,12.5.,19.5. a 26.5.), Kaučiarik F. (1.5-14.5.), Krupík M. (21.-22.4.-onesk.), Šimčeková D. (27.4.,19-20.5.), Murza J. (4.-6.5.), Čačo M. (1.5.), Bakoš M. (28.-29.4.), Kudroň M. (1.5.),

41/2 Absencia: Kohút M. (U15 L.Ondrašová-Bobrovec 15.4.2018),

41/3 KR berie na vedomie e-mail: Zeleňák J., Rázga M., Lisý P., Božek L., Špirka J., Hajovský D., Gejdoš Marko, OŠK Švošov (P.Urmín), Glajza J., Lucký D., Bubniak T. (zrušenie ospravedlnenia na 29.4..),

41/4 Pozývame na KR dňa 26.04.2018 o 16:30 hod. Rázga M. a dňa 3.5.2018 o 16:30 hod. Neuman J.

41/5 Na základe oznámenia p. Zeleňáka o ukončení funkcie delegáta, ďakujeme p. Zeleňákovi za dlhoročnú aktívnu činnosť a spoluprácu.

41/6 Oznamujeme všetkým R a DS, že predpokladaný letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

41/7  KR vzala na vedomie „Podanie na komisiu“ ID 83953 zo dňa 16.04.2018 od zadávateľa Pavel Krajčuška (1373856). KR sťažnosť neprerokovala v zmysle RS LFZ 13.4., nakoľko nespĺňala náležitosti RS LFZ 13.1.b. 

Igor Repa                                                                                                        Vladimír Hubkla

predseda LFZ                                                                                                    sekretár LFZ 

Prečítané: 309x