Úradná správa č. 40 (12.4.2018)
13.04.2018, Michal Chudý

Úradná správa č. 40 (12.4.2018)

Úradná správa č.: 40 zo dňa 12. apríla 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 40/2017-18

VV LFZ

1. Rozhodol a zároveň upozorňuje R a DZ, že v prípade nutnosti odomknutia zápisu, tento sa môže odomknúť výlučne vždy na komisii ŠTK, ktorá jediná má právo upraviť zápis na základe požiadavky R resp. DZ cez príslušné podanie v ISSF cez detail konkrétneho stretnutia.

2. Uložil ŠTK LFZ odohrať všetky súťaže do 17.6.2018

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje FK Liptovský Trnovec, že v systéme ISSF sú vedení ako neplatiči, MZF za marec 2018. Doporučuje túto uhradiť v priebehu dňa.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Nariaďujeme dohrávku 8.kola U 15 s. A – Lúčky – L. Teplá na 25.4. o 17:00 h

2. Súhlasíme s predohrávkou 14.kola 1.tr. dospelých – L. Teplá – Likavka z 26.6. na 8.5. o 15:00 h

3. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne : 3.B.tr. dospelých – 15.kolo L. Ondrej – Vet .Poruba – 13.4. z 15:30 na 17:00 , 18.kolo -1.tr. dospelých – Švošov – Likavka – 22.4. z 16:00 na 15:00, U 11 – 11.kolo – Bešeňová – L. Ondrašová – 16.4. o 17:30, 13.kolo – L. Hrádok – Bešeňová 15.4. z 10:00 na 10:30 a U 9 11.kolo na 15.4. o 9:30

4. Oprava dohrávky dorast – nie 13.kolo, ale 8.kolo na 9.5. o 17:00 h.

5. Upozorňujeme R a všetky FK mládežníckych kategórii, že ak na MF nastúpi hráč, ktorý má schválený striedavý štart, resp. hrá za spoločné družstvo , stačí keď namiesto RP predloží z ISSF vytlačený detail hráča a hosťovanie a prestupy, kde je fotografia a z ktorého je zrejme, že má schválený striedavý štart. Je to z dôvodu, aby sa stále neprenášali RP a nedochádzalo k ich strate , prípadne zabúdaniu

6. Dôrazne upozorňujeme všetky FK, že v prípade zmeny termínu , resp. pri zrušení MFS z akého koľvek dôvodu je povinný domáci FK upozorniť súpera a delegované osoby

7. Kontumujeme MFS dorast U 19 – 61.kolo – L. Sliače - Lúčky v prospech FK L. Sliače z dôvodu poklesu počtu hráčov FK Lúčky pod sedem. FK Lúčky za opakované spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK

8. Upozorňujeme FK účinkujúce v súťaži U 19 – dorast, že po odhlásení FK Východná majú vždy 2 družstva voľný žreb , preto im doporučujeme aby si prípadne predohrali naplánované vzájomné zápasy po vzájomnej dohode

9. Z dôvodu nefunkčnosti internetu odstupujeme FK Smrečany – Žiar na DK.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Pokračovanie v šetrení veci

U: 147 Marek Gežík /1236878/TJ Družstevník Kvačany/,II. tr. dospelí Na základe písomného stanoviska KR LFZ a na základe vlastných zistení - vylúčenie za HNS – hrubá urážka voči R, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 SS, podľa čl. 48/2a, od 6. 4. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 143. Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €

2. Iné disciplinárne previnenie

  1. 148 DK na základe podnetu ŠTK , udeľuje pokutu 10 € , podľa bodu 12.9. RS - TJ Iľanovo, za nenastúpenie mužstva na MFS / U 13 KP -11. kolo medzi : TJ Iľanovo – FC 34 L. Mikuláš – Palúdzka/. Za prerokovanie uhradiť poplatok 5 €.
  2. 149 DK na základe Zápisu zo stretnutia, udeľuje - pokutu 40 € podľa bodu 12.9. RS - ŠK Lúčky, za predčasné ukončenie stretnutia /pokles hráčov v stretnutí pod 7 - U 19 -16. kolo medzi : 1. OFC Sliače – ŠK Lúčky /. Za prerokovanie uhradiť 5 €.

U: 150 Marek Gežík /1236878/TJ Družstevník Kvačany/ - Menovanému zamieta žiadosť €o podmienečné upustenie od výkonu DS/ dôvod - nesplnenie náležitosti/ podľa čl. 41/1. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U: 152 DK na základe podnetu ŠTK udeľuje TJ Družba Žiar-Smrečany pokarhanie, podľa DP čl. 9/1b za nefunkčný internet v MFS Žiar-Smrečany – Pribylina. Za prerokovanie uhradiť 10,- €.

3. Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U: 151 Michal Kondra / 1196730/ OŠK Likavka , I tr. dospelí - vylúčený za HNS – /úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti /, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 9.4. 2018. Za prerokovanie uhradiť poplatok 10 €.

DK upozorňuje všetkých, ktorý budú podávať podnet, alebo podanie na DK – táto bude prerokovávať tieto podania a podnety, len vtedy, ak budú podané do 15, 30 hod. štvrtok, /kedy býva schválený program zasadania DK/ , podania a podnety, ktoré prídu po tomto termíne budú prerokovávane až na nasledujúcom zasadaní komisie DK.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

40/1 Ospravedlnenia: Krišanda J. (15.4.-onesk.), Krišanda L. (15.4.-onesk.), Ivan M. (6.28.4.-služobná cesta), Maga R. (9.4. a v prac. dni.), Špaček O. (7.-8.4.-PN), Matošová P. (v pracovné dni a soboty), Smatana M. (8.4.), Kutnár J. (21.-22.4.), Podskuba M. (21.4.), Kasl D. (9.4-15.4.-onesk., 16.4.-22.4.), Psotný J. (môže 28.4., nemôže 29.4.-zmena), Ilavský P. (22.4.,29.4.,6.5.), Šimčeková D. (prac.dni od 23.4.), Nemec P. (21.4.,12.-13.5.), Nemček M. (14.-15.4.-onesk.),

40/2 KR berie na vedomie e-mail: Pribylinec M., Glajza J., predsdeda DK LFZ (stretnutie U19 konaného 7.4.2018 Lipt. Sliače - Lúčky),

40/3 Pozývame na KR dňa 19.04.2018 o 16:30 hod: Nemček M.

40/4 Dôrazne upozorňujeme a žiadame R a DS na správne popisovať OT–ČK v Zápisoch o stretnutí resp. v Správach delegáta pozorovateľa rozhodcovo podľa usmernenia KR LFZ „POKYNY PRE ROZHODCOV A DELÁGÁTOV ZVÄZU popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí“. V prípade porušenia budú príslušní R resp. DZ riešení v zmysle platných „Zásad ...“.

40/5 Na základe žiadosti KR SsFZ boli nahlásení R a DZ, ktorí sa zúčastnia semináru licencie “A“ v Banskej Bystrici nasledovní R: Ivan M., Lisý P., Oravec M. a DZ: Antol M., Perašín M. a Szabó I.

40/6 Upozorňujeme R a DZ, že v prípade neodohrania stretnutia z akýchkoľvek dôvodov a zároveň dostavenia sa delegovaných osôb na stretnutie, R a DZ majú nárok vyúčtovať si v príslušnom mesiaci vo svojom „Výkaze výkonov dobrovoľníka“ len čiastku uvedenú ako „Náhrada za materiálne zabezpečenie dobrovoľníka“.

40/7 Evidencia klubovej príslušnosti LFZ:

Chýbajú 2R - OŠK LISKOVÁ, TJ PROSIEK

Chýba 1R - OŠK ŠVOŠOV, ŠK BOBROVEC, TJ PRIBYLINA, ŠK TJ ISKRA HRBOLTOVÁ, TJ DRUŽSTEVNÍK KVAČANY, OŠK JAMNÍK, FK KRÁĽOVA LEHOTA, TJ DRUŽSTEVNÍK VETERNÁ PORUBA, TJ DRUŽSTEVNÍK LIPTOVSKÝ TRNOVEC, TJ TATRAN HYBE, TJ ĎUMBIER UHORSKÁ VES

Prípadné nezrovnalosti prosíme nahlásiť 19.4.2018 na KR LFZ.

Igor Repa                                                                                                     Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                               sekretár LFZ

Prečítané: 276x