Úradná správa č. 19 (10.11.2017)
10.11.2017, Michal Chudý

Úradná správa č. 19 (10.11.2017)

Úradná správa č.: 19 zo dňa 10. novembra 2017

VÝKONNÝ VÝBOR

1. Volebná konferencia LFZ sa koná vo štvrtok 16.11.2017 o 15.30 h. v reštaurácii Liptov 1713 ulica 1. mája 1205/122 v Liptovskom Mikuláši. /textilka apartmány Liptov/. Na konferenciu pozývame za každý FK jedného delegáta s právom hlasovať, ktorých nahlásili FK. Pozvánky boli nahláseným delegátom poslané na ich adresu. Delegátov na konferenciu doteraz nenahlásili FK: L.Štiavnica, V.Dubová, Gôtovany, V.Poruba a Pribylina. Pozvánky boli zaslané na FK. Žiadame, aby boli odovzdané delegátom, ktorí budú FK na konferencii zastupovať. Zároveň týchto delegátov nahláste na LFZ e-mailom obratom. Tiež pozývame na konferenciu členov VV LFZ, revízora LFZ, predsedov komisii LFZ a sekretára LFZ, bez hlasovacieho práva. Prezentácia od 15.00 h. do 15.30 h.

2. Návrh programu konferencie: 1. Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, skrutátorov, 3. Schválenie programu konferencie, 4. Správa o činnosti LFZ od poslednej konferencie, 5. Správa revíznej komisie, 6. Správa mandátovej komisie, 7. Voľby, 8. Diskusia, 9. Správa volebnej komisie, 10. Návrh na uznesenie, 11. Záver. Návrh na pracovné predsedníctvo: I.Repa, Ľ.Chovanko, V.Hubka. Mandátová komisia návrh: J. Makovický, E.Lauko, J.Dráb, Volebná komisia návrh: P.Kubala, Z.Mastiš, J.Mlynček, S.Mičuda, + 1 z delegátov konferencie, Návrhová komisia návrh: J.Sokol, M.Kokavec, M.Hatala, overovatelia zápisnice návrh: D.Bubniaková, M.Pavelica, skrutátori návrh členovia mandátovej komisie.

3. Konferencia volí: predsedu LFZ, výkonný výbor LFZ 6 členov, predsedu volebnej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedu revíznej komisie. Novozvolený výkonný výbor volí predsedu komisie športovo-technickej a komisie mládeže, predsedu komisie rozhodcov, predsedu trénersko-metodickej komisie, predsedu hospodárskej komisie a predsedu matričnej komisie.

4. Návrh VV LFZ na kandidátov na funkcie LFZ: predseda Igor Repa, členovia VV LFZ: Jozef Makovický, Milan Kokavec, Emil Lauko, Július Sokol, Pavol Tomčík, revízor: Jozef Kruták, predseda DK: Ján Zeleňák, predseda odvolacej komisie Erik Kendera, predseda volebnej komisie Pavol Kubala, predseda ŠTK: Jaroslav Dráb, predseda komisie rozhodcov Michal Chudý, predseda HK Ľubomír Oravec, predseda TMK Igor Bella.

5. Návrhy FK na kandidátov na funkcie v LFZ, ku dňu 10.11.2017: Predseda LFZ Igor Repa, Tomáš Hvostík, členovia VV LFZ: Milan Kokavec, Július Sokol, Emil Lauko, Ľubomír Meško, Stanislav Bomba, Vladimír Hubka, Dušan Gregor, Pavol Tomčík, Jozef Makovický,Roman Kapitáň, Ján Papaj, Michal Schléger. Predsedovia komisii: DK: Ján Zeleňák, Zdeno Mlynarčík, Jozef Madliak, OK: Erik Kendera, Revízor: Jozef Kruták, ŠTK: Ján Grendel, Jaroslav Dráb, KR: Ján Rojček, Michal Chudý,TMK: Igor Bella, HK: Ľubomír Oravec.

Volebná komisia

1. Upozorňuje FK, že navrhnutí kandidáti na akúkoľvek funkciu v LFZ musia dať písomný súhlas s kandidatúrou na danú funkciu /vždy len jednu/ s vlastnoručným podpisom. Kandidát môže kandidovať len na jednu volenú funkciu v LFZ. Tento doklad môžete doručiť osobne na sekretariát, resp. e-mailom formou skenu resp. poštou. Bez písomného súhlasu kandidáta nie je možné tohoto zaradiť na kandidačnú listinu pre voľby na konferencii. Doklad má obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska mobil a súhlas menovaného na kandidáta na volenú funkciu v LFZ. Uzávierka návrhov na kandidátov na funkcie v LFZ ako aj písomné súhlasy kandidátov je 12.11.2017. V prípade poslania poštou je rozhodujúca pečiatka pošty.

2. Zasadnutie volebnej komisie bude v utorok 14.11.2017 o 16.00 h. na LFZ. Zároveň pozývame členov na toto zasadnutie.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Oznamujeme všetkým FK , že dohrávky 13.kola dospelých a 11.kola 3.A dospelých sú predbežne naplánované na 1.5.2018. Dohrávky 8.kola U 19 dorastenci a U 15 sk. A a B – 13.kolo budú určené dodatočne. Neodohrané MFS kategórii U 9,11 a 13 budeme rešpektovať dohodu dotknutých FK.

2. Súhlasíme s dohodou FK na dohrávke 8.kola 2.tr. dospelých – Komjatná – Iľanovo 12.11. o 11:00 h.

3. Opakovane upozorňujeme všetky FK, ktoré majú mládežnícke družstva na vyčerpanie pridelených kreditov najneskôr do konca roku 2017.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

137. DK trestá na návrh VV LFZ a TMK pokutou FK Lipt. Teplá, Važec, Ludrová, Demänová a Pribylina podľa RS čl. 10.12 pokutou vo výške 10,- € za nesplnenie povinnosti vyhodnotiť a zaslať anketu 11- tka LFZ 2017. Uhradiť 10,- € MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Jedenástka LFZ 2017:

Vladimír Kačalka/Lisková/, Richard Šimo /Likavka/, Peter Kinik /Ľubeľa/, Peter Chrenko /Hubová/, Peter Lisý /Bobrovec/, Marek Žiara /Švošov/, Radoslav Bella /Ľubeľa/, Lukáš Drdák /Švošov/, Marek Milan /L.Teplá/, Jakub Roštek /Švošov/, Miroslav Bobek /L.Teplá/. Najlepší hráči LFZ 2017: 1. trieda Jakub Roštek /Švošov/, II. trieda Tomáš Nosák /L.Lúžna/, III. trieda Tomáš Dzuriak /Podtureň/. Najlepší tréneri LFZ 2017: dospelí: Pavel Labaj Iľanovo, mládež: Jozef Olos Ľubochňa. Najlepší rozhodca: Ján Nemec. Najlepší mladý rozhodca: Matúš Kasl. LFZ všetkých menovaných pozýva na slávnostné vyhlásenie ankety dňa 11.11.2017 sobota o 16,00 h. do Motel Gombáš Hubová. Tiež pozývame na túto akciu zástupcov FK ocenených hráčov, hráča FK Važec Marián Mátray za fair-play skutok v MFS Demänová-Važec, vyhodnotené osobnosti LFZ 2017 pp. Peter Guzy, Vojtech Olos, Peter Kuniak a Vojtech Žihlavník, hráčov FK Hubová za hrdinský čin roka Miroslav Zubaj, Peter Pikla, Matúš Kostroš Andrej Dutka a Stanislava Holíka st. Pozývame tiež FK Biely Potok, Liptovský Ondrej a Liptovská Kokava za súťaž fair-play, ako aj Jána Svrčeka. Zvlášť pozývame starostov obcí Štiavnička, L.Štiavnica, Ľubochňa, Ludrová, Ivachnová, Bešeňová, Hubová, ktorí prispeli na túto akciu. Žiadame všetkých nominovaných o zodpovedný prístup a účasť na tejto športovo-spoločenskej akcii.

2. Program podpory talentovaných futbalistov SFZ, nominácie:

U12-Lukas Krajník Andrej Hanula Simeon Antol všetci Sliače, Matej Mišiak Lúčky, Filip Janík Matej Veselovský Tobias Weiss Marko Mihálik všetci L.Lúžna, Jaroslav Soukup Tomáš Blaščík Samuel Bohunčák Viktor Valient Jakub Piovarči Sebastian Fronko Dominik Faber všetci L.Mikuláš, Tomáš Borončo Lisková, Michal Demko Lisková, Bruno Kubala Lisková

U13-Andrej Kelčík Adrián Frič obaja Sliače, Filip Miartuš Ján Makovický Tomáš Kucko všetci Lisková, Lukáš Brezniak L.Lúžna, Filip Senko Peter Pecho Michal Opavský Zachariáš Zachar všetci Lúčky, Matej Brtáň Matúš Šuna obaja L.Mikuláš, Ján Haluška Filip Šimovček obaja Vavrišovo.

U14-Matúš Hajas Lúčky, Timotej Weiss L.Lúžna, Martin Perončík Demänová, Patrik Géczy Oliver Kubala Samuel Demko všetci Lisková, S.M.Kuchárik Jaroslav Podhorány Daniel Križka všetci L.Mikuláš, Andrej Ondrejka Filip Gejdoš Kristián Huntoš všetci Sliače, Jozef Madliak Michal Hazucha obaja Ľubeľa

Okrem nominovaných hráčov sa môžu zúčastniť aj ďalší záujemcovia, ktorí majú záujem o tento proces. Hráči si prinesú: kopačky,chrániče,tréningové oblečenie,tepláky,kartičku poistenca.

Tréneri: Igor Bella, Pavol Kubala,Pavel Frigmanský,zdravotník Martina Habláková. V prípade ospravedlnenia a iných problémov kontaktovať Igora Bellu 0905 412378.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 14.11. 2017 o 15,00 h. na futbalovom štadióne OŠK Lisková.

KOMISIA ROZHODCOV

 

19/1 Opätovne žiadame všetkých R a DS, ktorí „Výkaz výkonu dobrovoľníka za október 2017-18“ nezaslali do 09.11.2017, o jeho zaslanie a to ihneď tak, aby mohli byť spracované mzdy.

DELEGAČNÝ LIST č. 08/2017-18 - dohrávka

  1. Larion - 2.tr. dospelí 12.11. 2017 o 11,00 hod. 08. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Komjatná-Iľanovo

Kuriš

Gazdík

Kasl M.

Szabó

 


Igor Repa Vladimír Hubka

predseda LFZ sekretár LFZ

Prečítané: 151x