Úradná správa č. 18 (3.11.2017)
03.11.2017, Michal Chudý

Úradná správa č. 18 (3.11.2017)

Úradná správa č.: 18 zo dňa 03. novembra 2017

Úradná správa č. 18 (3.11.2017) na stiahnutie


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 031117

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 18/2017-18

VÝKONNÝ VÝBOR

1. V zmysle stanov LFZ sa uskutoční volebná konferencia LFZ, ktorá bude vo štvrtok 16.11.2017 o 15,30 h. v Liptovskom Mikuláši reštaurácia Liptov 1713 /textilka Apartmány Liptov/. Prezentácia o 15,00 h. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát s právom hlasovať. Žiadame FK nahlásiť na LFZ delegáta na konferenciu. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, č.mobilu a FK ktorý delegáta deleguje s uvedením mien zodpovedných funkcionárov /predseda a tajomník/. Termín nahlásenia delegátov na konferenciu je do pondelka 30.10.2017. Delegátov nahlasujte poštou, resp. e-mailom na: obfz@obfz-lm.sk Pozvánky na konferenciu i s materiálmi budú zaslané priamo na adresu nahláseného delegáta. Tie FK, ktoré doteraz nenahlásili delegáta na konferenciu nech tak obratom urobia.

2. Žiadame FK o zasielanie návrhov na funkcie LFZ, predseda LFZ, členovia výkonného výboru LFZ, predsedovia komisii LFZ. V návrhoch uvádzajte: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, č. mobilu a FK, ktorý navrhuje s uvedením zodpovedných funkcionárov /predseda,tajomník/ Návrhy zasielajte poštou resp. e-mailom na obfz@obfz-lm.sk do nedele 12.11.2017. Konferencia volí: predsedu LFZ, výkonný výbor LFZ 6 členov, predsedu volebnej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedu revíznej komisie. Novozvolený výkonný výbor volí predsedu komisie športovo-technickej a komisie mládeže, predsedu komisie rozhodcov, predsedu trénersko-metodickej komisie, predsedu hospodárskej komisie a predsedu matričnej komisie. Pre uľahčenie a zorientovanie sa tlačivo na kandidátov je umiestnené aj na web stránke LFZ www.obfz-lm.sk v časti Tlačivá,dokumenty.

3. Návrh VV LFZ na kandidátov na funkcie LFZ: predseda Igor Repa, členovia VV LFZ: Jozef Makovický, Milan Kokavec, Emil Lauko, Július Sokol, Pavol Tomčík, revízor: Jozef Kruták, predseda DK: Ján Zeleňák, predseda odvolacej komisie Erik Kendera, predseda volebnej komisie Pavol Kubala, predseda ŠTK: Jaroslav Dráb, predseda komisie rozhodcov Michal Chudý, predseda HK Ľubomír Oravec, predseda TMK Igor Bella.

4. Návrhy FK na kandidátov na funkcie v LFZ, ku dňu 3.11.2017: Predseda LFZ Igor Repa, členovia VV LFZ: Milan Kokavec, Július Sokol, Emil Lauko, Ľubomír Meško, Stanislav Bomba, Vladimír Hubka, Dušan Gregor, Pavol Tomčík. Predsedovia komisii: DK: Ján Zeleňák, Zdeno Mlynarčík, OK: Erik Kendera, Revízor: Jozef Kruták, ŠTK: Ján Grendel, Jaroslav Dráb, KR: Ján Rojček, Michal Chudý,TMK: Igor Bella, HK: Ľubomír Oravec.

5. VV LFZ na návrh TMK odstupuje FK L.Teplá, Važec, Ludrová, Demänová, Pribylina na DK, za nesplnenie si povinnosti vyhodnotiť a zaslať anketu 11-tka LFZ 2017.

Volebná komisia

1. Upozorňuje FK, že navrhnutí kandidáti na akúkoľvek funkciu v LFZ musia dať písomný súhlas s kandidatúrou na danú funkciu /vždy len jednu/ s vlastnoručným podpisom. Kandidát môže kandidovať len na jednu volenú funkciu v LFZ. Tento doklad môžete doručiť osobne na sekretariát, resp. e-mailom formou skenu resp. poštou. Bez písomného súhlasu kandidáta nie je možné tohoto zaradiť na kandidačnú listinu pre voľby na konferencii. Doklad má obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska mobil a súhlas menovaného na kandidáta na volenú funkciu v LFZ. Uzávierka návrhov na kandidátov na funkcie v LFZ ako aj písomné súhlasy kandidátov je 12.11.2017. V prípade poslania poštou je rozhodujúca pečiatka pošty.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

  1. všetky naplánované MFS z jesennej časti doteraz neodohrané, okrem MFS 2.tr. dospelých – 8.kolo – Komjatná – Iľanovo. Termíny dohrávok celých kôl dospelých , U 19 a U 15 budú určené dodatočne - predbežne 1.5.2018. Pri ostatných dohrávkach mládežníckych MFS budeme akceptovať dohody FK.
  2. dohrávku 8.kolo 2.tr. dospelých –Komjatná – Iľanovo najneskôr do 30.11.2017 po vzájomnej dohode FK. Ak sa FK nedohodnú, bude im určený záväzný termín.
  3. všetky FK na možnosť čerpania kreditov vo výške zhruba 400 € na každé mládežnícke družstvo, ktoré je nutné vyčerpať do konca roku 2017. Možno ich použiť na úhradu rozhodcov mládežníckych MFS , nákup PHM, dresov ap. Najprv sa treba zaregistrovať na adrese : eshop.futbal sfz.sk . Prihlasovacími údajmi sú Vaše údaje z ISSF .Obdobne sa prihlásite na stránku: my.sportnet.online.sk. Potom sa vrátite na eshop a tam máte všetky návody , tj. na úhradu delegovaných osôb, nákupy ap.

4.Vyzývame FK Iľanovo o dodanie dokladu s presným časom úhrady MZF za september 2017 do 7.11.2017.

5.Za neuhradenie faktúry vo výške 128,60 za neodohrané MFS – L. Lužna – Ploštín, odstupujeme FK Ploštín na DK.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

Jedenástka LFZ 2017:

Vladimír Kačalka/Lisková/, Richard Šimo /Likavka/, Peter Kinik /Ľubeľa/, Peter Chrenko /Hubová/, Peter Lisý /Bobrovec/, Marek Žiara /Švošov/, Radoslav Bella /Ľubeľa/, Lukáš Drdák /Švošov/, Marek Milan /L.Teplá/, Jakub Roštek /Švošov/, Miroslav Bobek /L.Teplá/. Najlepší hráči LFZ 2017: 1. trieda Jakub Roštek /Švošov/, II. trieda Tomáš Nosák /L.Lúžna/, III. trieda Tomáš Dzuriak /Podtureň/. Najlepší tréneri LFZ 2017: dospelí: Pavel Labaj Iľanovo, mládež: Jozef Olos Ľubochňa. Najlepší rozhodca: Ján Nemec. Najlepší mladý rozhodca: Matúš Kasl. LFZ všetkých menovaných pozýva na slávnostné vyhlásenie ankety dňa 11.11.2017 sobota o 16,00 h. do Motel Hubová. Tiež pozývame na túto akciu zástupcov FK ocenených hráčov, hráča FK Važec Marián Mátray za fair-play skutok v MFS Demänová-Važec, vyhodnotené osobnosti LFZ 2017 pp. Peter Guzy, Vojtech Olos, Peter Kuniak a Vojtech Žihlavník, hráčov FK Hubová za hrdinský čin roka Miroslav Zubaj, Peter Pikla, Matúš Kostroš Andrej Dutka a Stanislava Holíka st. Pozývame tiež FK Biely Potok, Liptovský Ondrej a Liptovská Kokava za súťaž fair-play, ako aj Jána Svrčeka. Zvlášť pozývame starostov obcí Štiavnička, L.Štiavnica, Ľubochňa, Ludrová, Ivachnová, Bešeňová, Hubová, ktorí prispeli na túto akciu.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

134. Lukáš Grendel , 1295842Palúdzka dorast, pozastavenie VŠČ na 1 SS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 30. 10. 2017. Uhradiť ,5,- € MZF.

135. DK trestá podľa DP čl.58/2a,2d,a 58/3 FK Poľana Hubová pokutou vo výške 400,-€ , MFS Hubová - L.Teplá za nedostatočnú US, HNS diváka po MFS, vniknutie divákov na HP v priebehu stretnutia a nezodpovedný a pohoršujúci výkon hlásateľskej služby. FK Hubová si môže uplatniť vzniknuté náklady podľa DP čl. 12/10 u osoby/osôb, ktoré sa dopustili takého konania. Uhradiť 10,- € MZF.

136. DK upozorňuje FK Ploštín podľa DP čl. 10 a v zmysle ďalších DS na neuhradenie faktúry vo výške 128,60 € za neodohrané MFS Lipt. Lužná – Ploštín a zároveň nariaďuje uhradiť túto faktúru do 30. 11. 2017 Do tohto termínu poslať doklad o zaplatení na sekretariát LFZ. Uhradiť ,5- € MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP.

KOMISIA ROZHODCOV

18/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Bubniak T., Danaj D.,

18/2 Ospravedlnenia: Prončák M. 27.10.-5.11., Nemček M. 28.-29.10., Ilavský P. 5.11., Chovan M. 5.11.,

18/3 Opätovne žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) „Výkazu výkonu dobrovoľníka za október 2017-18“ najneskôr do 09.11.2017, tak aby mohli byť spracované mzdy.

18/4 Na KR LFZ dňa 02.11.2017 o 16:45 hod. bol prejednaný R: Bubniak T.

18/5 2. Na Základe vzhliadnutia videa a nesúhlasu AR2 z hodnotením DPR zo stretnutia I. trieda dospelí 12.kolo Hubová – Liptovská Teplá konaného dňa 22.10.2017 – KR LFZ rozhodla ,že postup a popis k inkriminovanému momentu v 81. min. zo strany DPR bol správny – pravidlo nebolo porušené. Voči AR2, ktorí v predmetnom stretnutí postupoval nesprávne bolo zo strany KR LFZ vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ.

18/6 KR LFZ sa ospravedlňuje Ľubomírovi Chovankovi a Jaroslavovi Drábovi za zverejnenie ich mien a priezvisk v ÚS č. 15 zo dňa 13. októbra 2017, čím porušila nariadenie VV LFZ.

 

Igor Repa Vladimír Hubka

predseda LFZ sekretár LFZ

 

Prečítané: 194x