Komisia rozhodcov
LM-KR-2019/2020-0012
Podklady KR LFZ do ÚS č.10 jeseň 2019-20
10/1 Ospravedlnenia: Čačo M. (14.-15.9., Po-Pia), Jančuška J. (Po-Pia), Plaskúr D. (9.-15.9.-onesk.,So), Murza J. (13.-15.9.), Krišanda L. (8.9.-PN), Kutnár J. (14.-15.9.), Podskuba M. (15.9.), Nemec J. (15.9.), Holub P. (15.9.), Zeleňák J. (14.-15.9.), Plaskúr D. (od 3.9.-PN), Maga R. (5.9.-Š), Kubínová K. (19.9.-Š), Adzima M. (14.9.), 10/2 KR berie na vedomie e-mail: Bielesch R. (prerušenie činnosti od 9.9.23019), 10/3 Pozývame na zasadnutie KR dňa 12.9.2019 o 16:00 hod. R – Krišanda J. 10/4 Dňa 5.9.2019 sa KR dostavili o 15:30 hod. R - Kutnár J. a o 16:00 hod. R - Gejdoš M., menovaní boli prejednaní a riešení v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“. 10/5 Súťaž U-19 MF sa bude hrať turnajovo 2 x 20 min. s 5 min. polčasovou prestávkou. Pri dvojzápase bude prestávka medzi MFS 15 min. Hrací deň je sobota od 10:00. Hracia plocha U-19 MF – medzi 16-tkami na celú šírku HP. Pri MF sa používajú brány 5 x 2 m (výnimky schvaľuje ŠTK). Pokutovým územím je oblúk o polomere 9 m od stredu brány. Pokutový kop sa kope z vrcholu tohto oblúka, tj. 9 m od brány . Počet hráčov 7 + 1. V U-19 MF sa môže striedať max. 5 hráči, pričom za náhradníkov sa považujú hráči od por. č. 9., čo R musí uviesť v zápise v záznamoch R. Na turnaj budú delegovaní 2R, pričom 1 bude rozhodovať a 2. bude robiť Zápis z predchádzajúceho MFS. Hrať sa bude podľa PF bez výnimiek čiže aj na tzv. ofsajd. 10/6 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac august 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.09.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac august 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.
Rozhodnutie: LM-KR-2019/2020-0012
Dátum zaevidovania: 07.09.2019 11:10
Dátum vyriešenia: 07.09.2019 11:10
Stav: Vyriešené