Komisia rozhodcov
LM-KR-2019/2020-0011
Podklady KR LFZ do ÚS č.09 jeseň 2019-20
9/1 Zmena telefónneho čísla: Jaroslav Žuffa 0951 306 855, 9/2 Ospravedlnenia: Črep V. (29.8.), Žuffa P. (7.-8.9.,20.-21.9.), Mikulková T. (25.8.), Krišanda L. (7.9., 11.9.,14.9., 21.9.,25.9.,28.9.,5.10.,12.10.,19.10.,26.10.), Žiak R. (7.-8.9.), Glajza J. (7.9.,14.-15.9.), Bielesch R. (31.8.-onesk.), Neuman J. (21.-22.9.), Nemec P. (14.-15.9.), 9/3 Absencie: Kmeť K. (25.8. Štiavnička-Gôtovany), 9/4 KR berie na vedomie e-mail: Psotný J.(2x), Gejdoš M. (Hybe “B“ - Jamník), Gejdoš M. (L.Revúce - L.Ondrašová), Mikulková T., Katrák D., Neuman J., 9/5 Pozývame na zasadnutie KR dňa 5.9.2019 o 15:30 hod. R - Kutnár J., o 15:45 hod. R - Poljak M. a o 16:00 hod. R - Gejdoš M. 9/5 KR na svojom zasadnutí dňa 28.8.2019 vzhliadla videozáznam z MFS 4.kolo 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ medzi TJ Družstevník Kvačany – TJ Máj Ružomberok-Černová konaného dňa 25.8.2019 o 16:00 hod. na ihrisku v Kvačanoch. KR následne vyhodnotila Podanie na komisiu - Podanie na komisiu k zápasu TJ Máj Ružomberok-Černová (Slovensko) t.j. sťažnosť na verdikty rozhodcov a konštatovala, že uvedený Podnet je neopodstatnený. Zároveň KR vzala na vedomie vyjadrenie R stretnutia k uvedenému Podnetu. 9/6 Upozorňujeme dôrazne R na dodržiavanie Pravidiel futbalu 2019/2020 (platné od 1.6.2019) a to hlavne na PRAVIDLO 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie, správanie sa členov realizačného tímu. Ak sa člen realizačného tímu dopustí nešportového správania, bude napomenutý ŽK alebo vylúčený ČK. Ak vinník nemôže byť identifikovaný, tak tréner senior (hlavný tréner), ktorý je v technickej zóne v tom čase, obdrží príslušnú disciplinárnu sankciu. Priestupky by mali zvyčajne vyústiť do verbálneho varovania (výstrahy), opakované priestupky alebo priestupky, ktoré sú uvedené v pravidlách futbalu, by mali vyústiť do napomenutia resp. vylúčenia člena realizačného tímu. 9/7 Súťaž U-19 MF sa bude hrať turnajovo 2 x 20 min. s 5 min. polčasovou prestávkou. Pri dvojzápase bude prestávka medzi MFS 15 min. Hrací deň je sobota od 10:00. Hracia plocha U-19 MF – medzi 16-tkami na celú šírku HP. Pri MF sa používajú brány 5 x 2 m (výnimky schvaľuje ŠTK). Pokutovým územím je oblúk o polomere 9 m od stredu brány. Pokutový kop sa kope z vrcholu tohto oblúka, tj. 9 m od brány . Počet hráčov 7 + 1. V U-19 MF sa môže striedať max. 5 hráči, pričom za náhradníkov sa považujú hráči od por. č. 9., čo R musí uviesť v zápise v záznamoch R. Na turnaj budú delegovaní 2R, pričom 1 bude rozhodovať a 2. bude robiť Zápis z predchádzajúceho MFS. Hrať sa bude podľa PF bez výnimiek čiže aj na tzv. ofsajd. 9/8 Dôrazne žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac august 2019 (poštou listom alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 13.09.2019, tak aby mohli byť spracované mzdy za uvedený mesiac. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac august 2019. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac. 9/9 Vážení kolegovia, chceme Vás informovať a upozorniť zároveň o aktuálne nastavenom systéme ISSF už v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami pre športových odborníkov: Kedy je profil športového odborníka aktívny? Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny, Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny, Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny, Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny Agent - členský poplatok = Aktívny. Upozorňujeme na jednu vec, že niektorí rozhodcovia, pozorovatelia a delegáti nemajú predĺžené licencie a teda NEBUDE možné ich uviesť do zápisu. Forma nahrávania delegovaných osôb je možné LEN cez delegačné listy! Prípadné nezrovnalosti riešiť s p. Vladimírom Hubkom, sekretárom LFZ.
Rozhodnutie: LM-KR-2019/2020-0011
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 09:22
Dátum vyriešenia: 30.08.2019 09:23
Stav: Vyriešené