Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0028
Podklady KR LFZ do ÚS č.27 jar 2018-19
27/1 Upozorňuje delegátov ako aj rozhodcov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 01.03.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Týka sa to aj všetkých rozhodcov LFZ. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ. 27/2 Upozorňuje R a DZ, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš. 27/3 Seminár R a DS pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 sa uskutoční v sobotu 02.03.2019 v AVENA RELAX HOTEL v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:00 do 8:30 hod. Program seminára bude zverejnený v ďalších ÚS. Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 07.03.2019 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 € (detto viď ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33/2017-18 zo dňa 22. februára 2018). Zároveň upozorňujeme R, že je potrebné na seminár doniesť ešte 20,00 € tak, ako R boli osobne resp. e-mailom už vopred informovaní a zároveň R obdržia jednu resp. dve nové sady dresov (červená + modrá). Žiadame Vás zároveň o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019. 27/4 Žiadame R a DS, aby priebežne zasielali na vyššie uvedenú adresu vytlačené obojstranne v dvoch vyhotoveniach, vyplnené (bez dátumov) a podpísané „Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti na rok 2019“ (vzor Zmluvy bol zaslaný v mesiaci január na osobný e-mail). Zmluvu je potrebné doniesť najneskôr na seminár R a DS pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 dňa 02.03.2019 .
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0028
Dátum zaevidovania: 08.02.2019 10:37
Dátum vyriešenia: 08.02.2019 10:37
Stav: Vyriešené