Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0024
Vyjadrenie KR LFZ k stanovisku TJ Ďumbier Uh.Ves
Na základe vzhliadnutia nestrihaného a neprerušeného videozáznamu zo stretnutia 9.kola, Sportika - 8.liga - LFZ dospelí, TJ Družstevník Liptovský Trnovec - TJ Ďumbier Uhorská Ves konaného dňa 14.10.2018 o 14:30 hod. na ihrisku v Liptovskom Trnovci s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom z uvedeného stretnutia, na základe Správy delegáta stretnutia, Správy pozorovateľa rozhodcov, Zápisu zo stretnutia a vypočutia delegovaných osôb KR LFZ dáva k „Stanovisku TJ Ďumbier Uhorská Ves k správe DZ a zápisu R v zápise zo stretnutia“ nasledovné vyjaderenie: 1. Na videozázname s nasnímaným zvukom sú jasne preukázateľné priestupky (HNS) hráčov H10 Ondrej Pačan (1121489) ako aj H6 Jakub Baláž (1168186). Delegát zväzu je povinný sledovať pred stretnutím, v priebehu stretnutia a po jeho skončení všetky okolnosti súvisiace so stretnutím a pravdivo ich uviesť v správe delegáta o priebehu stretnutia. Ak zistí delegát zväzu, že hráč za chrbtom rozhodcu porušil pravidlo tak, že by mal byť vylúčený z hry, a rozhodca tak neurobil, je povinný oznámiť to rozhodcovi a požiadať ho, aby zaznamenal priestupok hráča do zápisu o stretnutí. Takéto porušenie je delegát zväzu povinný oznámiť rozhodcovi ihneď po skončení stretnutia. Dôvod, pre ktorý bol urobený tento záznam o priestupku hráča, oznámi delegát zväzu kapitánovi družstva v prítomnosti rozhodcu pri prevzatí dokladov hráčov po stretnutí. Kapitán družstva, u mládeže aj vedúci družstva, je oprávnený podať do 48 hod. na radiaci zväz námietku, ak nesúhlasí so skutočnosťami, ktoré sú uvedené v Správe delegáta stretnutia ( Správa DS sa uzatvára do 24 hod. od skončenia stretnutia). Na základe vyššie uvedeného KR konštatuje, že v tomto prípade DZ ako aj R postupovali správne. 2. Na základe vzhliadnutia videozáznamu (a zvukového záznamu ) z celého stretnutia ako aj vypočutím delegovaných osôb, nebolo preukázateľne dokázané žiadne hanobenie a diskriminácia rasy. Na základe zistených skutočností KR považuje námietku za neopodstat-nenú. 3. Pri podrobnom skúmaní videozáznamu a situácie v 8.min. KR konštatuje, že rozhodca správne prerušil hru za úmyselné hranie rukou H13 a následne neuznal dosiahnutie gólu H8. KR zároveň konštatuje, že delegát zväzu pochybil, keď vo svojej správe nesprávne uviedol, že úmyselne rukou hral H10. 4. KR na svojom zasadnutí taktiež vzhliadla situácie z 57. a 65.min. a konštatuje, že R postupoval správne lebo vzal do úvahy nasledujúce okolnosti: pohyb lopty k ruke, nie pohyb ruky k lopte, vzdialenosť medzi súperom a loptou (prípadná neočakávane kopnutá lopta), pozícia ruky nemusí nutne znamenať, že došlo k priestupku.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0024
Klub: TJ Ďumbier Uhorská Ves
Dátum zaevidovania: 29.10.2018 08:56
Dátum vyriešenia: 29.10.2018 08:56
Stav: Vyriešené