Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0023
Podklady KR LFZ do ÚS č.16 jeseň 2018-19
16/1 Ospravedlnenia: Koleň T. (28.10.-onesk.), Lacková N. (28.10.-onesk.), Smatana M. (28.10.-onesk.), Štachura A. (24.-28.10.-PN), Rázga M. (28.10.-U15), 16/2 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Baláž Ri., Veľký J. (3.11.), 16/3 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 25.10.2018 o 15:45 hod. nasledovného R a DS: Makovický J. a Pribylinec M. Voči menovaným boli prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“. 16/4 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 25.10.2018 o 16:00 hod. nasledovných R a DS: Kutnár J., Štachura A., Matej F. a Žuffa J. Voči menovaným boli prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“. 16/5 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac október 2018 (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 12.11.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac október. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac. 16/6 Upozorňujeme záujemcov o vykonávanie funkcie R v pôsobnosti LFZ, že v najbližšom čase sa uskutoční nové školenie adeptov R. Záujemcovia, ktorí majú o toto školenie záujem, môžu poslať svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na nasledovný e-mail krobfzlm@gmail.com najneskôr do 30.11.2018.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0023
Dátum zaevidovania: 26.10.2018 13:03
Dátum vyriešenia: 26.10.2018 13:03
Stav: Vyriešené