Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0001
Podklady KR LFZ do ÚS č.51 jar 2017-18
51/1 Ospravedlnenia (letný seminár 14.7.): Božek L., Podskuba M., Wosiňski S., Bubniak T., Veľký J., 51/2 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka za jún 2018“ (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 06.07.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí z R a DS v predchádzajúcom mesiaci si túto povinnosť včas nesplnili, KR LFZ rozhodla, že tým R a DS, ktorí „Výkaz výkonu dobrovoľníka za jún 2018„ nedoručia do určeného termínu, nebudú vyplatené odmeny za mesiac jún. Tieto budú vyplatené až po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka za jún 2018. 51/3 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti R (DZ sa uvedeného seminára nezúčastnia) dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej o 8:30 hod. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Poplatok za letný seminár bude 1,00 €, za náhradný seminár 10,0 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne oznámený v ÚS v sídle LFZ.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 05.07.2018 10:33
Dátum vyriešenia: 05.07.2018 10:34
Stav: Vyriešené