Škola mladých rozhodcov
01.08.2017, Michal Chudý

Škola mladých rozhodcov

Prvý spojený seminár Školy mladých rozhodcov sa uskutočnil na Liptove

 Prvý spojený seminár Školy mladých rozhodcov sa uskutočnil na Liptove

Spojená Škola mladých rozhodcov (Liptovský futbalový zväz-LFZ, Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica, Oblastný futbalový zväz Veľký Krtíš) sa konala v dňoch 19-20.5.2017 v obci Demänová, v zariadení Via Jasná resp. na futbalovom ihrisku ŠK Demänová. Nápad spojiť viacej Škôl mladých rozhodcov mi vznikol v hlave už dávnejšie, avšak jeho uskutočnenie prišlo až teraz. Za účelom vytvorenia kvalitných prednášok bolo potrebné vytvoriť skupinu s vyšším počtom účastníkov, čo v čase „rozhodcovskej krízy“ je naozaj náročné. Nakoniec vďaka podpore konvencie UEFA prostredníctvom SFZ sa tento seminár podarilo zorganizovať s počtom účastníkov 17, pričom hlavným cieľom bolo frekventantom priblížiť skutočnú atmosféru rozhodcovských seminárov vyšších súťaží so zameraním na odbornosť a praktické ukážky.

Pred samotným začiatok seminára poctil Školu mladých rozhodcov návštevou predseda LFZ Igor Repa, ktorý vyslovil poďakovanie všetkým zúčastneným za účasť na seminári organizovanom na pôde LFZ a poprial im veľa úspechov v náročnom koníčku. Následne Ján Tomčík – predseda Komisie rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu, rovnako privítal všetkých účastníkov a upozornil ich na potrebu neustáleho odborného vzdelávania resp. fyzickej prípravy. Záverom vyslovil želanie, že všetkých uvidí čoskoro v rámci rozhodcovského zboru SsFZ.


 

Prvá časť piatkového programu pozostávala z praktického tréningu na hracej ploche pod vedením medzinárodnej delegátky Miroslavy Migaľovej. Po krátkej predzápasovej rozcvičke nasledovala ukážka signálov asistentov rozhodcu, kde si každý účastník mohol vyskúšať v praxi beh spolu so signalizáciou v modelovaných situáciách. Následne sa k asistentovi rozhodcu pripojil aj rozhodca a tréning prebiehal v pároch. V ďalšej časti bola ukážka venovaná práci s píšťalkou resp. udeľovanie osobných trestov. Po intervenciách zo strany školiteľky sa ku koncu danej časti niesli vzduchom nefalšované tóny pravých rozhodcovských píšťaliek. V poslednej časti piatkového praktického tréningu sa frekventanti venovali nácviku realizácie štandardných situácií. Pri praktickom nácviku s obranným múrom brániacich hráčov si každý mohol vyskúšať správne pozičné postavenie a zároveň prevenciu pred samotným vykonaním voľného kopu.

 

Po krátkejj prestávke program pokračoval slávnostným privítaním, kde som ako vedúci školy mladých rozhodcov LFZ privítal hostí z ObFZ BB, ObFZ VK a všetkých lektorov. Vyslovil som presvedčenie, že uvedený seminár môže znamenať len posun vpred pre všetkých zúčastnených a presvedčenie, že podobný seminár sa podarí zorganizovať aj v budúcnosti.

Následne sa ujala slova Miroslava Migaľová s prednáškou na tému Osobnosť rozhodcu. Pútavým spôsobom objasnila mladým rozhodcom, čo všetko vplýva na osobnom rozhodcu resp. jeho vnímanie okolím. Samotná príprava na stretnutie, príchod na stretnutie, voľba oblečenia, forma rozcvičky, spôsob vedenia stretnutia resp. komunikácia s účastníkmi – toto všetko sú čriepky, z ktorých si rozhodca buduje celkový imidž. Uvedená prednáška určite bude viesť ku kvalitnejšiemu budovaniu osobnosti rozhodcu.

 

Posledným blokom piatkového školenia bola prednáška ohľadom zmien Pravidiel futbalu po ich revízii v roku 2016. Zmeny a doplnky pravidiel v roku 2016 predstavujú najvýraznejší zásah ich znenia, a preto ich správne pochopenie resp. interpretácie sú dôležitou devízou pre všetkých budúcich špičkových rozhodcov. Prednášajúci lektor SFZ Pavol Páchnik podrobne prešiel podstatné zmeny, pričom ich vhodne doplnil video ukážkami s participáciou názorov resp. postrehov poslucháčov. Výsledkom bolo optimálne pochopenie odprednášanej prvej časti zmien a doplnkov.

Druhý deň seminára začal v zmysle českého porekadla „ranní vtáče dál doskáče“ už o 7:00, kde účastníkov čakal na ihrisku medzinárodný asistent Michal Tomčík, pod ktorého vedením všetci absolvovali rozcvičku. Po krátkom zahriatí nasledoval stupňovaný tréning, vyvrcholením ktorého bol test podobný tomu, ktorý behajú rozhodcovia v súťažiach riadených SFZ. Rozhodcovia si mohli vyskúšať reálnu záťaž, ktorej sú vystavovaní rozhodcovia najvyšších súťaží počas samotného tréningu.

 

Poslednou časťou seminára bola druhá časť Interpretácie a aplikácie Pravidiel futbalu po ich revízii v roku 2016.

Záverom všetci vyslovili spokojnosť s organizáciou a priebehom seminára pričom všetci veria, že v krátkej budúcnosti sa podobný seminár uskutoční opäť.

Poďakovanie patrí predovšetkým lektorom Pavlovi Páchnikovi, Miroslave Migaľovej, Michalovi Tomčíkovi a ostatným členom KR LFZ.

Zoznam účastníkov seminára Školy mladých rozhodcov 2017:

LFZ-Cibuľa Michal, Ivan Miroslav, Kudroň Miroslav, Kútnik Samuel, Orolín Pavol, Pribylinec Michal, Valíček Anton

ObFZ BB - Adrián Faško, Martin Fuchs, Jerguš Mrváň, Anton Mažgut, Patrik Mugraš, Peter Lakomčík

ObFZ VK - Béreš Tibor, Fodor Denis, Koči Štefan, Zaťko Kristián

Prečítané: 118x