Konferencia LFZ 2017

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14/2017-18

 

VÝKONNÝ VÝBOR

 

1. V zmysle stanov LFZ sa uskutoční volebná konferencia LFZ, ktorá bude vo štvrtok 16.11.2017 o 15,30 h. v Liptovskom Mikuláši reštaurácia Liptov 1713 /textilka Apartmány Liptov/. Prezentácia o 15,00 h. Za každý FK sa zúčastňuje 1 delegát s právom hlasovať. Žiadame FK nahlásiť na LFZ delegáta na konferenciu. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, č.mobilu a FK ktorý delegáta deleguje s uvedením mien zodpovedných funkcionárov /predseda a tajomník/. Termín nahlásenia delegátov na konferenciu je do pondelka 30.10.2017. Delegátov nahlasujte poštou, resp. e-mailom na: obfz@obfz-lm.sk Pozvánky na konferenciu i s materiálmi budú zaslané priamo na adresu nahláseného delegáta.

 

2. Žiadame FK o zasielanie návrhov na funkcie LFZ, predseda LFZ, členovia výkonného výboru LFZ, predsedovia komisii LFZ. V návrhoch uvádzajte: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, č. mobilu a FK, ktorý navrhuje s uvedením zodpovedných funkcionárov /predseda,tajomník/ Návrhy zasielajte poštou resp. e-mailom na obfz@obfz-lm.sk do nedele 12.11.2017. Konferencia volí: predsedu LFZ, výkonný výbor LFZ 6 členov, predsedu volebnej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej komisie, predsedu revíznej komisie. Novozvolený výkonný výbor volí predsedu komisie športovo-technickej a komisie mládeže, predsedu komisie rozhodcov, predsedu trénersko-metodickej komisie, predsedu hospodárskej komisie a predsedu matričnej komisie.

Tlačivo kandidátov na funkciu v LFZ na stiahnutie

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 15/2017-18

 

Volebná komisia

1. Upozorňuje FK, že navrhnutí kandidáti na akúkoľvek funkciu v LFZ musia dať písomný súhlas s kandidatúrou na danú funkciu /vždy len jednu/ s vlastnoručným podpisom. Kandidát môže kandidovať len na jednu volenú funkciu v LFZ. Tento doklad môžete doručiť osobne na sekretariát, resp. e-mailom formou skenu resp. poštou. Bez písomného súhlasu kandidáta nie je možné tohoto zaradiť na kandidačnú listinu pre voľby na konferencii. Doklad má obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska mobil a súhlas menovaného na kandidáta na volenú funkciu v LFZ. Uzávierka návrhov na kandidátov na funkcie v LFZ ako aj písomné súhlasy kandidátov je 12.11.2017. V prípade poslania poštou je rozhodujúca pečiatka pošty.

Textový prenos z Konferencie LFZ 2017
Prečítajte si aktuálne informácie z Konferencie LFZ online.
Pridané dňa 16.11.2017Viac
Aktualizované - Kandidáti na funkcie v rámci Konferencie LFZ
Aktualizovaný zoznam kandidátov na volené funkcie.
Pridané dňa 15.11.2017Viac
Pridané dňa 13.10.2017Viac
Zväzové novinky