Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0018
Podklady KR LFZ do ÚS č.13 jeseň 2017-18
12/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Prončák M., Matej F. 12/2 Ospravedlnenia: Špaček O. 29.-30.9., Šimčeková D. 2.-8.10., Glajza J. 7.10.,14.10., Prončák M. 7.10., Prončák J. 7.10., Rúčka J. 8.-20.10., Kútnik S. 18.-30.10., 12/3 Vzhľadom na skutočnosť, že sa v poslednom čase častejšie vyskytovali ospravedlnenia neskôr ako to je uvedené v „Zásadách pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov LFZ“, žiadame všetkých R a DS o ich dodržiavanie týchto „Zásad“ t.j. podľa bodu 4 písm. b) Ospravedlniť sa najneskôr 10 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ akceptuje len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov. 12/4 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) „Výkazu výkonu dobrovoľníka za september 2017-18“ najneskôr do 6.10.2017, tak aby mohli byť spracované mzdy. Zároveň žiadame všetkých R a DS, aby uzatvorili všetky svoje „Zápisy zo stretnutí“ resp. „Správy ...“ za mesiac september najneskôr do 20:00 hod. dňa 30.09.2017 z dôvodu generovania poplatkov a faktúr za mesiac september SFZ
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0018
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 15:12
Dátum vyriešenia: 29.09.2017 15:13
Stav: Vyriešené